اسپاندکس و استرج(ترویرا)

 • ردیف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • نام نخ
 • DTY
 • DTY
 • DTY
 • DTY
 • DTY
 • FDY
 • ATY
 • Spandex
 • Spandex
 • Spandex
 • Spandex
 • Spandex
 • Spandex
 • Spandex
 • Spandex
 • Spandex
 • دنیر
 • 75
 • 100
 • 150
 • 300
 • 450 الی 3000
 • 75/36 الی 450/288
 • 300 الی 1800
 • 75/40
 • 100/40
 • 150/20
 • 150/40
 • 150/70
 • 300/40
 • 300/70
 • 450/70
 • 600/70
 • شید رنگ
 • رنگی و خام
 • رنگی و خام
 • رنگی و خام
 • رنگی و خام
 • رنگی و خام
 • رنگی و خام
 • رنگی، خام و ملانژ
 • سفید و مشکی
 • سفید و مشکی
 • سفید و مشکی
 • سفید و مشکی
 • سفید و مشکی
 • سفید و مشکی
 • سفید و مشکی
 • سفید و مشکی
 • سفید و مشکی
 • نوع نخ
 • ساده و مینگل(جوش ضعیف و قوی)
 • ساده و مینگل(جوش ضعیف و قوی)
 • ساده و مینگل(جوش ضعیف و قوی)
 • ساده و مینگل(جوش ضعیف و قوی)
 • ساده و مینگل(جوش ضعیف و قوی)
 • ساده
 • فاستونی و اسلپ
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • امکان تولید ملانژ نیز وجود دارد
 • امکان تولید ملانژ نیز وجود دارد
 • امکان تولید ملانژ نیز وجود دارد
 • امکان تولید ملانژ نیز وجود دارد