نمونه نخ های رنگی تولید شده توسط کارخانه نساجی طاووس پرندک- گل نخ